Konsalting

Razvoj podrazumeva ulaganje napora u afirmaciju i potvrdu konkurentnih prednosti preduzeća i njegove pozicije na tržištu. Razvoj poslovanja je neophodan i neodvojivi segment koji obezbeđuje opstanak, stabilizaciju i kontinuirani razvoj preduzeća. Jednokratni ili dopunski, konsalting obezbeđuje rešavanje osetljivih poslovnih aktivnosti kao što su uvođenje novog proizvoda, analiza konkurencije ili plasman robe na inostrano tržište. 

Takođe, potreba za konsaltingom je neophodna kada menadžment kompanije nije dovoljno stručan ili je opterećen brojnim aktivnostima, odnosno kada realni menadžment kapaciteti kompanije ne obezbeđuju kontinuiranu optimizaciju poslovnih aktivnosti. 

Naš pristup jeste partnerstvo. Partnerstvo kao princip modernog konsaltinga sa aktivnim učešćem kompanije oprobano daje najbolje rezultate u praksi.